MISJA

Rekonstrukcję i rewaloryzację obiektów zabytkowych własnych oraz niebędących własnością Fundacji.
Prowadzenie działalności edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, osobami starszymi, prowadzenie zajęć sprzyjających rozwojowi własnemu poprzez warsztaty i zajęcia tematyczne, warsztaty międzynarodowe, warsztaty połączone z poznawaniem danej kultury i obyczajów.
Nawiązanie kontaktów z byłymi oraz obecnymi mieszkańcami Sochaczewa, działanie w kierunku integracji społecznej poprzez współpracę z osobami, stowarzyszeniami, kołami i innymi organizacjami lokalnymi.

Przygotowywanie i promocję publikacji periodycznych i nieperiodycznych, wydanych drukiem oraz multimedialnych związanych z celami statutowymi Fundacji oraz kształceniem kadr dla realizacji zadań statutowych Fundacji.