Zapomniani.pl – przywrócenie pamięci osób zasłużonych dla rozwoju
Mazowsza spoczywających na cmentarzach dawnego powiatu błońskiego

Najpopularniejsze

Głównym celem zrealizowanego zadania było stworzenie źródła informacji oraz upowszechnienie wiedzy o osobach spoczywających na cmentarzach dawnego powiatu błońskiego, przybliżenie historii osób, które swoim życiem przyczyniały się do rozwoju regionu i Mazowsza.

Cele zostały zrealizowane poprzez:
1. Przebudowę strony internetowej www.zapomniani.pl, która jest źródłem poznania życiorysów osób zaangażowanych w rozwój ziemi błońskiej i Mazowsza. Zamieszczone zostało na stronie 36 biogramów (życiorysów) najznamienitszych mieszkańców dawnego powiatu błońskiego. Strona jest ogniwem tożsamości mieszkańców zachodniego Mazowsza, wzbogaca historię regionu. Strona jest uzupełniana o kolejne życiorysy.
Zrealizowane działanie pozytywnie wpływa na wzrost wiedzy o lokalnych patriotach, działaczach społecznych, przemysłowcach, filantropach, kapłanach którzy w znacznej mierze przyczyniali się do rozwoju Mazowsza.
Z informacji otrzymywanych na pocztę elektroniczną zauważalne jest zainteresowanie historią lokalną.
Kontaktują się z fundacją osoby z terenu całej Polski a także z Rosji, Niemiec i Ukrainy. Strona internetowa pozwala w przystępny sposób prezentować historię lokalną, co przekłada się na wzrost zainteresowania historią Mazowsza.
2. Wydana została publikacja książkowa pt. „Zasłużeni dla ziemi błońskiej 1800-1939”, która prezentuje biogramy wybranych dwudziestu osób związanych z Mazowszem, którzy zostali pochowani na cmentarzach dawnego powiatu błońskiego. Książka została pozytywnie przyjęta przez odbiorców, ukazuje wiele nieznanych informacji o osobach, m.in. przedstawione zostały relacje rodzinne. Zostały zweryfikowane z księgami parafialnymi daty urodzin, zawarcia związków małżeńskich i zgonów oraz imiona i daty urodzin dzieci i imiona
rodziców.
3. Przy wybranych cmentarzach umieszczone zostały tablice informacyjne, które opisują zadania i cel projektu „Zapomniani.pl – przywrócenie pamięci osób zasłużonych dla rozwoju Mazowsza spoczywających na cmentarzach dawnego powiatu błońskiego”.
4. Zaplanowane było odbycie się 4 spotkań promujących projekt. Niestety z powodu epidemii wirusa SARS- CoV-2 (Covid-19) oraz istniejących obostrzeń spotkania nie mogły się odbyć. Trzy biblioteki wyraziły zgodę i są nadal zainteresowane zorganizowaniem spotkań promujących projekt, gdy tylko będzie to możliwe.
5. Projekt był promowany w mediach lokalnych, regionalnych oraz internecie. Odbył się wywiad z członkiem zespołu projektowego, działanie było reklamowane w lokalnej stacji radiowej i internecie. Dzięki wykonanym działaniom wzrósł poziom poznania historii miejsc związanych z osobami, które zrealizowany projekt przestawił.
Rezultaty trwałe:
1. Przebudowana i uruchomiona została strona internetowa https://zapomniani.pl, na której zostały zamieszczone życiorysy 36 osób pochowanych na cmentarzach dawnego powiatu błońskiego. Umieszczone zostały dane osobowe 35 osób, których biogramy zostaną opracowane i umieszczone w dalszym terminie przez członków fundacji oraz osoby, które zarejestrowały się w serwisie. Obecnie na stronie umieszczone są życiorysy 75 osób. Dzięki wykupionym reklamom w serwisie Google hasło „zapomniani” wyświetlane jest na
pierwszej stronie wyszukiwarki, zaś strona https://zapomniani.pl obecnie prezentowana jest na 1 stronie wyników wyszukiwania. Stronę codziennie odwiedza od 10-40 osób. W okresie od 1 do dnia 30 listopada stronę odwiedziło 467 osób, które wyświetliły 1144 podstrony. Uruchomiona strona internetowa pozwoliła wypełnić lukę informacyjną o osobach żyjących na terenie dawnego powiatu błońskiego. Fundacja otrzymuje informacje z całej Polski oraz z Rosji, Niemiec i Ukrainy od rodzin osób spoczywających na lokalnych cmentarzach.
Udostępniona strona internetowa wypełnia lukę na lokalnym i regionalnym rynku, stwarzając szansę powiększenia wiedzy o bogatej przeszłości zachodniego Mazowsza.
2. Wydrukowana została książka „Zasłużeni dla ziemi błońskiej 1800-1939”, w nakładzie 250 egzemplarzy. W siedzibie Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza oraz w bibliotekach na terenie dawnego powiatu błońskiego
rozprowadzone zostało 165 egzemplarzy książki. Osoby, które otrzymały publikację potwierdzały ten fakt na przygotowanych listach. 21 egzemplarzy książki przekazane zostało do bibliotek na terenie dawnego powiatu błońskiego oraz w Sochaczewie. Pozostałe egzemplarze książki będą rozprowadzane podczas wydarzeń zaplanowanych na 2021 rok w Pałacu w Gawłowie.
3. Przygotowane zostało 6 tablic informacyjnych, które zostały zamontowane przy wejściach na wybrane cmentarze dawnego powiatu błońskiego.
4. Wydrukowano 500 folderów informacyjnych, w których oprócz opisu projektu umieszczony jest także przewodnik, dzięki któremu osoby, które się zarejestrują mogą dodawać nowe życiorysy na stronie. Folder był dołączany do wszystkich egzemplarzy książki. 70 egzemplarzy zostało przekazane do bibliotek, kolejne 50 egzemplarzy zostało rozdane w Pałacu w Gawłowie. Zarejestrowały się 3 osoby, które dodały 5 nowych biogramów. Pozostałe egzemplarze folderu będą rozprowadzane podczas wydarzeń odbywających się w Pałacu w Gawłowie oraz w trakcie wydarzeń, w których Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza będzie
uczestniczyła.
5. Zaplanowane było odbycie 4 spotkań promujących projekt i udział 200 osób. Niestety z powodu epidemii wirusa Covid-19 oraz istniejących obostrzeń spotkania nie mogły się odbyć.
Na stronie Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza https://www.fozm.pl oraz w mediach społecznościowych umieszczone zostały informacje o stronie internetowej i życiorysach tam zamieszczanych. Zadanie było promowane poprzez zamieszczanie informacji o opracowaniu w periodykach lokalnych oraz portalach tematycznych i lokalnych.

GALERIA

Pokaż więcej …