Zapomniani.pl – przywrócenie pamięci osób zasłużonych dla rozwoju Mazowsza, spoczywających na cmentarzach dawnego powiatu gostynińskiego

Najpopularniejsze

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy o lokalnych właścicielach ziemskich, przemysłowcach, działaczach społecznych, mieszkańcach, którzy swoja pracą, zaangażowaniem i zainwestowanym majątkiem przyczyniali się do rozwoju Mazowsza. Pielęgnowaniu polskości w podejmowanych dziełach oraz życiu osób szczególnie zasłużonych dla Mazowsza, żyjących w latach 1800-1939, a spoczywających na nekropoliach dawnego powiatu gostynińskiego.

W ramach zadania na stronie internetowej www.zapomniani.pl zostaną dodane podstrony dedykowane cmentarzom z terenu dawnego powiatu gostynińskiego oraz umieszczone zostaną na nich biogramy wspomnianych osób, na które składać będą się: dokumenty, zdjęcia sprzed 1939 roku, artykuły z ówczesnej prasy, aktualne zdjęcia nagrobków i miejsc związanych z opisywanymi osobami, artykuły z powojennych czasopism oraz inne opracowania.
Przewidziana jest interakcja z użytkownikami strony, możliwe będzie uzupełnianie informacji w zamieszczonych życiorysach, dodawanie zdjęć, komentarzy, dzielenie się uwagami z zarządcą strony. Wydana zostanie również w formie książkowej publikacja o wybranych osobach spoczywających na tych nekropoliach.
Publicznym prezentacjom zadania będą towarzyszyć spotkania mieszkańców Gostynina, Gąbina, Sannik i Sochaczewa oraz gmin dawnego powiatu gostynińskiego z historykami oraz przedstawicielami zespołu tworzącego stronę. Celem osobowym jest dotarcie do grona 150 osób na spotkaniach promocyjnych, a poprzez stronę internetową do ponad 8 000 osób. Zadanie jest zaplanowane jako pokazanie nieznanego dotychczas współczesnym mieszkańcom świadectwa patriotyzmu i troski o zachowanie polskości przez intensyfikację rozwoju gospodarczego i przemysłu w tej części Mazowsza.
Warto podkreślić, że spośród wielu regionalnych stron internetowych jest to pierwsza dedykowana forma prezentacji życiorysów najznamienitszych mieszkańców Mazowsza.

Miejsce realizacji zadania
Zadanie zostanie podzielone na 4 części:
Pierwsza część zadania (zebranie dokumentacji fotograficznej nagrobków) będzie realizowana na terenie cmentarzy dawnego powiatu gostynińskiego, a obecnie terenie powiatów: gostynińskiego, płockiego i sochaczewskiego.
Druga część zadania będzie realizowana w siedzibie fundacji (Sochaczew, ul. Gawłowska 148) Pałac w Gawłowie w powiecie sochaczewskim, wpisanym do rejestru zabytków, którym Fundacja zarządza. Bibliotekach miejskich i gminnych, archiwach państwowych i diecezjalnych w Grodzisku Mazowieckim, Płocku, Łowiczu. Część materiałów do opracowania będzie pozyskiwana z Internetu i od osób, które współpracują z Fundacją Ochrony Zabytków Mazowsza.  Życiorysy osób umieszczanych na stronie będą opracowywane w siedzibie fundacji oraz w mieszkaniach osób uczestniczących w zadaniu.
Trzecia część to spotkania z mieszkańcami w Gostyninie, Gąbinie, Sannikach i w Sochaczewie promujące projekt oraz podsumowujące wykonane działania. Na spotkaniach rozdawana będzie publikacja książkowa o mieszkańcach dawnego powiatu gostynińskiego oraz folder informacyjny o realizowanym projekcie.
Czwarta część zadania, to strona internetowa, która obecnie prezentuje biogramy mieszkańców dawnych powiatów: sochaczewskiego i błońskiego, a tym zadanie zostanie rozszerzona o mieszkańców dawnego powiatu gostynińskiego.

Grupa docelowa
Zadanie jest w pierwszej kolejności skierowane do mieszkańców powiatów gostynińskiego i płockiego, szczególnie do:
1. młodego pokolenia, które bardzo często nie posiada wiedzy na temat wielowiekowego dziedzictwa Mazowsza;
2. przedstawicieli najstarszego pokolenia, którzy poszukują informacji o dawnych mieszkańcach regionu;
3. lokalnych historyków i pasjonatów historii, nauczycieli, bibliotekarzy, działaczy kulturalnych,  dziennikarzy czy przewodników turystycznych, którzy mogą pełnić rolę pośredników w przekazywaniu wiedzy zdobytej w wyniku lektury strony internetowej;
4. turystów oraz osób odwiedzających lokalne cmentarze, którym brakuje informacji o spoczywających na nekropoliach osobach, które miały wymierny wpływ na rozwój regionu;
5. internautów, którzy coraz częściej poszukują w sieci internetowej informacji o tym regionie.

Sposób rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Potrzeby grupy docelowej zostaną zaspokojone poprzez:
1. uruchomienie rozbudowanej strony internetowej, kluczowego źródła do poznania życiorysów, historii najznamienitszych mieszkańców Zachodniego Mazowsza, wzbogacającego wspólnotę historyczną regionu;
2. wydanie publikacji książkowej o osobach zasłużonych dla rozwoju Zachodniego Mazowsza;
3. umieszczenie przy wybranych cmentarzach 4 tablic informacyjnych;
4. organizację cyklu spotkań promujących zadanie, poświęconych tematyce opisywanej na stronie.

5. promocję strony w mediach lokalnych i regionalnych oraz internecie.

Podjęte działania przyczynią się do:
1. wzrostu i upowszechnienia wiedzy o lokalnych patriotach, działaczach społecznych, przemysłowcach, filantropach, kapłanach, którzy w znacznej mierze przyczynili się do rozwoju Mazowsza;
2. poznania historii miejsc, które bardzo często zniknęły z widoku lub zmieniły swój wygląd i przeznaczenie;
3. poznania historii zaangażowania w zachowanie polskości osób spoczywających często w zapomnianych obecnie grobach;
4. zwiększenia zainteresowania historią lokalną.

Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty
Fundacja Ochrony Zabytków Mazowsza w roku 2019 dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego uruchomiła stronę internetową www.zapomniani.pl, na której zamieszczone zostały oraz są dodawane kolejne biogramy osób spoczywających na terenie dawnego powiatu sochaczewskiego. W 2020 roku również dzięki dofinansowaniu ze środków  Samorządu Województwa Mazowieckiego działanie to zostało rozszerzone o teren dawnego powiatu błońskiego. Obecnie na stronie zamieszczonych jest ponad 130 biogramów osób zasłużonych dla rozwoju regionu. Do fundacji z całej Polski oraz z zagranicy zgłaszają się potomkowie osób pochowanych na lokalnych cmentarzach, udzielają wyjaśnień, dzielą się posiadanymi informacjami. Zgłaszają się również osoby poszukujące informacji o miejscu pochówku swoich przodków, poszukujące zdjęć nagrobków i pomocy w odnalezieniu miejsc spoczynku. Strona internetowa wyświetlana jest w wyszukiwarkach na pierwszej stronie wyników wyszukiwań. Poprzez media społecznościowe (Facebook) fundacja przybliża życiorysy osób, których biogramy zostały zamieszczone na stronie.

Uruchomiona strona internetowa jest odpowiedzią na potrzebę zebrania w jednym miejscu opracowanych biogramów, bez konieczności przeszukiwania archiwów, ksiąg parafialnych i zbiorów bibliotecznych.
Strona www.zapomniani.pl:
1. pozwala zaprezentować szerszemu gronu odbiorców lokalne nekropolie;
2. odkrywa przed czytelnikami-internautami ciekawe źródło poznania życiorysów najznamienitszych mieszkańców Mazowsza;
3. odkrywa obrazy miejsc, które dziś bardzo często wyglądają zupełnie inaczej;
4. może stanowić impuls do wydania monografii o lokalnych właścicielach ziemskich, fabrykantach, przemysłowcach i rozwoju regionu w tym okresie;

Osoby spoczywające na lokalnych nekropoliach bardzo często nie mają potomków, którzy są gotowi okazać troskę i zadbać o mogiły swoich przodków. Wiele osób, spośród spoczywających na cmentarzach dawnego powiatu gostynińskiego ma rodziny poza granicami Polski i raczej nikt z nich nie wróci by odnaleźć groby swoich przodków i zadbać o ich pamięć.

Dotychczas podczas premier książek, które odbywały się w Pałacu w Gawłowie oraz innych wydarzeń odbywających się na terenie zabytkowego parku w Gawłowie liczba osób zainteresowanych wahała się pomiędzy 30-400 osób.
Celem projektu jest bezpośrednie dotarcie do do grona 150 osób na spotkaniach promocyjnych. Ze względu na rodzaj i charakter działania przewidywany jest zasięg ogólnopolski, poprzez stronę internetową dotarcie do ponad 8 000 osób.
Strona internetowa służy przede wszystkim upamiętnieniu mieszkańców Zachodniego Mazowsza, których działalność, troska o zachowanie polskości, praca społeczna i zainwestowany majątek przyczyniły się do rozwoju ziemi mazowieckiej, ale też będącej ponad sto lat pod zaborami Polski. Historia ziemi gostynińskiej, to również historie jej mieszkańców i nie można ominąć tak ważnego elementu dziejów Mazowsza.

GALERIA

Pokaż więcej …